+385 21 552-261 dir@restaurantdir.hr

Kolačići

Informacije o kolačićima

Želimo vas obavijestiti da naša web-stranica www.restaurantdir.hr upotrebljava kolačiće kako bi se osigurale bolje usluge korisnicima i posjetiteljima.

 

Definicija kolačića

HTTP kolačić ili kolačić poseban je tekst, često kodiran, koje odašilje poslužitelj web navigatoru i koji navigator zatim šalje nazad (nepromijenjen) svaki put kada navigator pristupa poslužitelju. Kolačići se upotrebljavaju za autentifikaciju i praćenje ponašanja korisnika. Tipične su primjene memoriranje omiljenih postavki korisnika i primjena sustava «košarice za kupnju». Detalje potražite na stranici http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Gdje mogu saznati nešto više o kolačićima

Ured povjerenstva za podatke (ICO):

http://www.ico.gov.uk/for_organisations/privacy_and_electronic_communications/the_guide/cookies.aspx

Neovisne organizacije:

All About Cookies  http://www.allaboutcookies.org/
About Cookies   http://www.aboutcookies.org/

Restaurant Đir nije odgovoran za sadržaj vanjskih web-stranica trećih strana koje mogu i ne moraju sadržavati kolačiće.

 

 

Pohrana, pristup i obrada podataka – uloga kolačića

Cilj pohrane i obrade ovih vrsta informacija jest omogućiti brzo i učinkovito kretanje po stranicama zahvaljujući memoriranju vaših odabira, opcija i omiljenih postavki te optimizirati upotrebu web-stranice.

 

Informacije kojima se pristupa putem kolačića

Preglednik memorira kolačiće, a oni sadrže informacije kao što su naziv poslužitelja koji je poslao kolačić, vrijeme koliko će kolačić ostati pohranjen, vrijednost – obično jedinstveni broj koji se generira nasumično.
“Statistički” kolačići prikupljaju informacije o tome kako upotrebljavate web-stranicu, na primjer: koje stranice posjećujete i sve greške na koje nailazite. Ti su kolačići potpuno anonimni i upotrebljavaju se isključivo kako bi nam pomogli da poboljšamo svoju web-stranicu i bolje razumijemo što zanima naše korisnike i posjetitelje.

Statističke kolačiće upotrebljavamo za sljedeće:
Prikupljanje statistike o tome kako se naša web-stranica upotrebljava
Pomoć pri poboljšanju web-stranice putem mjerenja grešaka koje se dešavaju
Kolačići “za praćenje” povezani su s uslugama koje pružaju treće strane, poput gumba “Sviđa mi se” i “Podijeli” i služe za praćenje učinkovitosti reklamiranja. Treća strana pruža te usluge a vi za uzvrat morate potvrditi da ste posjetili našu web-stranicu.

Kolačiće “za praćenje” upotrebljavamo za sljedeće:
Povezivanje s društvenim mrežama poput Facebooka, koje mogu upotrebljavati informacije o vašim posjetima za ciljano reklamiranje na drugim web-stranicama
Davanje informacijama o vašim posjetima reklamnim agencijama kako bi vam osigurale oglase koji bi vas mogli zanimati.

 

Upotreba kolačića koje postavlja treća strana

Web-stranica www.restaurantdir.hr ne upotrebljava kolačiće koje postavlja treća strana. Međutim, web-stranica upotrebljava Google analitiku i Facebook  poveznice koji sami sa svoje strane uvode kolačiće. Za pojedinosti pogledajte:
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies
http://www.facebook.com/help/cookies
https://twitter.com/privacy

Upravljanje kolačićima koje upotrebljava www.restaurantdir.hr

Ako se složite s time da kolačiće uključite u svom pregledniku putem trake na početnoj stranici web-stranice, imajte na umu da svoje mišljenje možete promijeniti u svakom trenutku.

Trenutačno dostupni preglednici (web navigatori) nude mogućnost postavljanja/deaktivacije kolačića. Da biste to učinili, pristupite odjeljcima “opcije” ili “omiljene postavke”. Za pojedinosti i tehničke savjete pristupite službenim web-stranicama:
–  Cookie settings in Internet Explorer
–  Cookie settings in Firefox
–  Cookie settings in Chrome
–  Cookie settings in Safari

Ili
–   Microsoft Cookies guide
–   All About Cookies

 

Ako imate pitanja o tome kako mi upotrebljavamo kolačiće slobodno nas kontaktirajte

 

Cookie Information

We would like to inform you that our web site www.restaurantdir.hr uses cookies to provide better service to users and visitors.

Cookie Definition

The HTTP cookie or cookie is a special text that is often encrypted by the web browser’s server and which browser then sends back (unchanged) each time the navigator accesses the server. Cookies are used to authenticate and track user behavior. Typical applications are to memorize your favorite user settings and apply a “shopping cart” system. For details, see http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Where can I find out more about cookies?

Office of the Data Commission (ICO):

http://www.ico.gov.uk/for_organisations/privacy_and_electronic_communications/the_guide/cookies.aspx

Independent organizations:

All About Cookies http://www.allaboutcookies.org/
About Cookies http://www.aboutcookies.org/

Restaurant Đir is not responsible for the content of third-party web sites that may or may not have cookies.

Storage, access and data processing – the role of cookies

The purpose of storing and processing these types of information is to enable quick and efficient web page navigation, by memorizing your selections, options, and favorite settings, and optimizing the use of your web site.

Information accessed through cookies

The browser saves cookies, and they contain information such as the name of the server who sent the cookie, the time the cookie will remain stored, the value – usually a unique random number generated randomly.
“Statistics” cookies collect information about how you use a webpage, for example: which pages you visit and any mistakes you come across. These cookies are completely anonymous and used exclusively to help us improve our website and better understand what our users and visitors are interested in.

We use statistical cookies for the following:
Collect statistics on how our web site is used
Help improve the web site by measuring the errors that are happening
“Tracking” cookies are linked to third-party services, like the “I like” and “Share” buttons, and serve to monitor the effectiveness of advertising. The third party provides these services and you in return have to confirm that you have visited our web site.

“Tracking” cookies are used for the following:
Connecting to social networks like Facebook that can use information about your visits to targeted advertising on other web pages
Provide information about your visits to advertising agencies to provide you with ads that may interest you.

Use cookies placed by a third party

Web site www.restaurantdir.hr does not use cookies placed by a third party. However, the web site uses Google Analytics and Facebook links that in turn introduce cookies. For details, see:
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies
http://www.facebook.com/help/cookies
https://twitter.com/privacy

Manage cookies using www.restaurantdir.hr

If you agree to include cookies in your browser using the webpage’s webpage, keep in mind that you can change your mindset at any time.

Currently available browsers (web browsers) offer the ability to set / deactivate cookies. To do this, access the “options” or “preferences” sections. For details and technical tips, access the official Web site:
–  Cookie settings in Internet Explorer
–  Cookie settings in Firefox
–  Cookie settings in Chrome
–  Cookie settings in Safari
Or
–   Microsoft Cookies guide
–   All About Cookies

If you have questions about how we use cookies, feel free to contact us